Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci
Z SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA
w ZATORZE 'ZŁOTA RYBKA'

 

Podstawa prawna:

 

1.      Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

2.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).

3.      Konwencja o Prawach Dziecka.

4.      Statut Przedszkola

 

Postanowienia ogólne

1.      Procedura służy zapewnieniu dzieciom pełnego bezpieczeństwa w czasie przyprowadzania                  i odbierania z przedszkola oraz określenia odpowiedzialności Rodziców lub innych osób przez nich upoważnionych (zwanych dalej opiekunami), nauczycieli  oraz pozostałych pracowników przedszkola.

 

Przyprowadzanie dzieci

 

·                    Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola odpowiadają rodzice / opiekunowie.

·         Dzieci do przedszkola przyprowadzane są od godziny 630 przez rodziców /opiekunów.

·         Rodzice/ opiekunowie rozbierają dziecko  w szatni.

·                    Rodzice/opiekunowie wprowadzają dziecko do sali i powierzają pod opiekę nauczycielce grupy.

·                    Odpowiedzialność nauczyciela rozpoczyna się z chwilą wprowadzenia dziecka do sali.

·                    Rodzice /opiekunowie, którzy zdecydują, że ich dziecko będzie samodzielnie wchodziło do sali, biorą na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w czasie przechodzenia z szatni do sali.    

·                    Nauczycielka odbierająca dziecko od rodzica/ opiekuna ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących stworzyć zagrożenie.

·                    Nauczycielka ma prawo odmówić przyjęcia do przedszkola dziecka chorego lub podejrzanego  o chorobę

·                    Obowiązkiem rodzica jest  przekazanie nauczycielkom aktualnych telefonów kontaktowych ( szczególnie numerów telefonów komórkowych).

Odbieranie dzieci   -    Dzieci przebywające w przedszkolu należy odebrać do godziny 16.00

1.      Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców, bądź inne osoby pełnoletnie  przez nich upoważnione bezpośrednio od nauczyciela odpowiadającego za bezpieczeństwo dziecka.

2.      Wydanie dziecka osobom innym, niż rodzice, może nastąpić tylko na podstawie pisemnego upoważnienia podpisanego przez oboje rodziców i złożone u nauczycielek
w grupie w teczce
( wzór upoważnienia stanowi załącznik do procedury).

3.      Pisemne upoważnienie  obowiązuje przez cały rok szkolny.

4.                  Dziecko nie będzie wydawane osobom niepełnoletnim.

5.                  Odpowiedzialność nauczyciela oraz innych pracowników zatrudnionych
w przedszkolu, kończy się  z chwilą odebrania dziecka przez rodzica/ opiekuna.

6.                  Rodzice, bądź osoby upoważnione przez nich,  ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odbieranego przez nich dziecka, od momentu jego odebrania
z grupy przedszkolnej.

7.      Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

8.                  Obowiązkiem nauczycieli lub osoby pełniącej dyżur w szatni jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w upoważnieniu.

9.      Nauczycielka stanowczo odmawia wydania dziecka z przedszkola w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub przejawia agresywne zachowanie i nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
W tym przypadku nauczyciel wzywa drugiego rodzica lub inną upoważnioną do odbioru dziecka osobę.

Jeżeli jest to niemożliwe personel przedszkola ma obowiązek poinformować o zdarzeniu dyrektora placówki.

10.  Dyrektor wydaje dyspozycje nauczycielce, mające na celu odizolowanie dziecka
od rodzica/ opiekuna znajdującego się pod wpływem alkoholu.

11.              Rodzic / opiekun jest zobowiązany do bezpośredniego powiadomienia nauczycielki
o zamiarze odbioru dziecka,  w przypadku, gdy  dzieci w godzinach odbioru przebywają                    w ogrodzie.

12.              Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki lub osoby pełniącej dyżur w szatni okazać go.

13.               Przy  odbiorze dziecka z placu zabaw Rodzice/ opiekunowie maja obowiązek powiadomić o tym fakcie  nauczyciela .

14.              W przypadku pozostania rodzica/opiekuna na placu przedszkolnym po odebraniu dziecka (np. rozmowa rodzica z nauczycielem), nauczyciel nie odpowiada za jego  bezpieczeństwo.

15.              W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałej sytuacji.

16.              W przypadku gdy pod wskazanymi przez rodziców  numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka  nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce.

17.              Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola odpowiedzialni są rodzice oraz nauczyciel.

18.              Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej, aż do momentu przekazania dziecka rodzicom lub upoważnionej osobie.

19.              Treść procedury zostaje udostępniona rodzicom na tablicy ogłoszeń przedszkola
w celu szczegółowego zapoznania się.