REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

  DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA
W ZATORZE „ZŁOTA RYBKA” na rok szkolny 2017/2018

 

PODSTAWA PRAWNA

·       Ustawa o systemie oświaty9tekst jednolity.Dz.U. Z 2015poz. 2156 ze zmianami)

·       Uchwała Nr XXXI /282/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 marca 2017 r.  w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli

·   Zarządzenie Nr 519.2017 Burmistrza Zatora Z dnia 28 marca 2017r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/20178do publicznych przedszkoli

·       Statut Samorządowego Przedszkola w Zatorze „Złota Rybka”.

 

§ 1

ZASADY REKRUTACJI

 

1.      Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.

2.      Regulamin stosuje się gdy liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola przekracza liczbę miejsc w przedszkolu.

3.      W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola biorą udział zamieszkałe na terenie Gminy Zator:

- dzieci 3, 4, 5 i 6 – letnie,

- dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

4.      Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 – 6 lat, w wyjątkowych sytuacjach dzieci 2,5 letnie oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny do ukończenia 10 roku życia zamieszkałe na terenie miasta i gminy Zator.

5.      Nabór dzieci do przedszkola na dany rok szkolny odbywa się w oparciu o złożone przez rodziców lub prawnych opiekunów „Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola”.

6.      Wniosek o przyjęcie do przedszkola publicznego może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przez rodzica  placówek wychowania przedszkolnego.

7.      Rodzic określa we wniosku kolejność wybranych placówek przedszkolnych w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

8.      Rodzice dzieci kontynuujących edukację w przedszkolu składają deklarację  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie określonym w harmonogramie czynności   w postępowaniu rekrutacyjnym w danym roku szkolnym

 

9.      Nabór na rok szkolny 2017/2018  prowadzi się w terminach zgodnie z poniższym harmonogramem:

  

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zator w roku szkolnym 2017/2018

Lp.

Postępowanie wstepne

Terminy

1.

Upublicznienie kryteriów naboru i harmonogramu czynności w postępowaniach rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli Gminy Zator

do 29 marca 2017 r.

2.

Złożenie pisemnego potwierdzenia rodzica o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

do 4 kwietnia 2017 r.

 

Lp.

Czynności rekrutacujne

Terminy                             w postepowaniu rekrutacyjnym

Terminy                             w postepowaniu

uzupełniajacym

1.       

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 5 kwietnia 2017 r. do 12 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00

 

od 2 maja 2017 r.

do 16 maja 2017r.
do godz. 15.00

 

 

2.       

Weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 i 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z2017roku poz. 59)[1]

Od 13 kwietnia 2017 r.
do 18 kwietnia 2017 r.

 

 

 

od 17 maja 2017 r.

do 22 maja 2017

3.       

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

19 kwietnia 2017 r.
po godz. 15.00

 

22 maja 2017 r.

4.       

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 18 kwietnia 2017 r. do 25 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00

od 23 maja 2017 r.

do 26 maja 2017 r.
do godz. 15.00

5.       

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

26 kwietnia 2017 r.
do godz. 15.00

 

29 maja 2017 r.
do godz. 15.00

 

Procedura odwoławcza – od 26 kwietnia 2017 r.

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.

W terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola lub publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania, dyrektor publicznego przedszkola lub publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola lub publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

  

§ 2

     1.W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

      1) wielodzietność rodziny kandydata;

2)      niepełnosprawność kandydata;

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą

2.      Za każde spełnienie kryterium o którym mowa w ust.1 kandydat otrzymuje 100 punktów

3.      W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria o wartości:

1) dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym będące mieszkańcem Gminy Zator  ubiegające się o przyjecie do przedszkola  - 150 punktów;

2) dziecko trzyletnie, czteroletnie, dziecko pięcioletnie będace mieszkańcem Gminy Zator  ubiegające się o przyjecie do przedszkola – 100 punktów;

 3) dziecko z 9. godzinnym dziennym czasem pobytu w przedszkolu, zapisane odpowiednio      

        a)   do Przedszkola w Podolszu – dziecko będące mieszkańcem sołectwa Podolsze,

        b) do Przedszkola w Rudzach – dziecko będące mieszkańcem sołectwa Rudze,

       c) do Przedszkola w Zatorze – dziecko mieszkające na terenie Gminy Zator poza sołectwami     wymienionymi w pkt a) i b)  - 80 punktów;

                                                                                  

4) Dziecko, którego rodzice (prawni opiekunowie) pracują lub wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej lub uczą się w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą  - 60 punktów;

           5) dziecko którego rodzeństwo uczęszcza już do tego samego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  - 50 punktów

           6) dziecko z rodziny objętej  nadzorem kuratorskim, pomocą społeczną lub wsparciem asystenta rodziny  - 20 punktów;

          

5. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do przedszkola są umieszczani  na listę rezerwową w kolejności ilości zdobytych punktów i w przypadku zwolnienia się miejsca w przedszkolu mogą zostać przyjęci, o czym rodzice zostaną poinformowani przez dyrektora.

6. Jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminie określonym  w harmonogramie rekrutacji.

7. Jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami dopuszcza się przyjmowanie dzieci w ciągu całego roku szkolnego.

8. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola w ciągu roku szkolnego podejmuje dyrektor.

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek rodzica dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola w postępowaniu uzupełniającym dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 

§ 3

1.      Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora stosownym zarządzeniem.

2.      W skład komisji wchodzi 4 członków, w tym 3 nauczycieli i 1 przedstawicieli Rady Rodziców.

3.      Spośród nauczycieli dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji, który ustala terminy spotkań i szczegółowy tryb pracy komisji rekrutacyjnej.

4.      W skład komisji rekrutacyjnej nie może wchodzić osoba, której dziecko jest objęte postępowaniem rekrutacyjnym.

5.      D zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) weryfikacja spełnienia przez kandydata niezbędnych do przyjęcia warunków i kryteriów;

2) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego;

3) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych do przedszkola oraz listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola zawierających imiona i nazwiska w kolejności alfabetycznej.

  

6.      Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego komisja sporządza protokół.

7.      Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do przedszkola oraz listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola określony jest w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego § 1 ust9  i jest on określany w formie adnotacji umieszczonej na liście opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

8.      Listy o których mowa w ust.7 umieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie przedszkola.

 

§ 4

 

1.      W terminie 7 dni od podania listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

2.      Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie, o którym mowa w ust.1 w terminie 5 dni od daty wpływu wniosku.  Uzasadnienie zawiera przyczynę odmowy, w tym liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.      Rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4.      Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

  

§ 5

1.      Dane osobowe kandydata zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumenty związane z postępowaniem rekrutacyjnym są przechowywane do końca okresu, w którym kandydat korzysta z wychowania przedszkolnego.

2.      Dane osobowe kandydatów nie przyjętych zgromadzone  w celach postępowania rekrutacyjnego przechowywane są w przedszkolu przez okres 1 roku.

 

§ 6

Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 marca   2017r

 

Uchwalono na Radzie Pedagogicznej w dniu 30 marca 2017