Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2015/2016

z dnia 5 lutego 2016r.

Rady Pedagogicznej Samorządowego Przedszkola

w Zatorze „Złota Rybka”STATUT


SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W ZATORZE „ZŁOTA RYBKA”


Uchwalono na Radzie Pedagogicznej w dniu 5 lutego 2016

Podstawa prawnaROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.


 1. Przedszkole nosi nazwę Samorządowe Przedszkole w Zatorze „Złota Rybka”, zwane dalej „Przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.

 1. Siedzibą Samorządowego Przedszkola w Zatorze jest budynek mieszczący się w Zatorze Plac Jana Matejki 2.

 1. Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu:

  Samorządowe Przedszkole w Zatorze”Złota Rybka”.

  32 - 640 Zator , Plac Jana Matejki 2

  tel.33 8412157

  e- mail: sample5@interia.pl

  NIP 549-20-60-877

  REGON 070041214

 2. Na pieczęciach używana jest pełna nazwa przedszkola.

 3. Organem prowadzącym przedszkole jest Urząd Miejski w Zatorze .

 4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

 

§ 2.

Samorządowe Przedszkole w Zatorze jest przedszkolem publicznym, które:

 1. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

 2. przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

 3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.


  ROZDZIAŁ II

  CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA


§ 3.

 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, realizuje bezpłatną podstawę programowa w godzinach od 800 do 13 00.

2. W przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno - pedagogiczna zgodnie z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno -pedagogiczna poprzez:

1) diagnozowanie środowiska dzieci,

2) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dzieci i umożliwianie ich zaspokojenia,

3) rozpoznawanie przyczyn trudności w uczeniu się i w kontaktach społecznych (we współpracy z poradnią psychologiczno- pedagogiczną lub specjalistyczną),

4) wspieranie dzieci z wybitnymi uzdolnieniami,

5) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formie zajęć specjalistycznych: korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

6) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego przedszkola,

7) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci,

8) upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.

§ 4.

W przedszkolu organizowana jest opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi

 

  § 5

1.W przedszkolu umożliwia się dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:

1) rozbudzanie przynależności narodowej, regionalnej, lokalnej

2) ochronę i przekaz dziedzictwa narodowego i kulturowego,

3) zapewnienie możliwości nauki religii,

4) kształtowanie szacunku dla praw człowieka.

  § 6

Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w planach miesięcznych pracy poszczególnych oddziałów.

  § 7

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, programie wychowawczym i planach terminowych przedszkola - przy ścisłym współdziałaniu z rodzicami dzieci, placówkami specjalistycznymi działającymi w środowisku, organizacjami i instytucjami kulturalno - oświatowymi, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka .

 

  § 8

1. Przedszkole wspomaga indywidualny rozwój dziecka poprzez:

1) organizowanie różnorodnych sytuacji wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dziecka w sferze społecznej, ruchowej i umysłowej,

2) wspieranie rozwoju moralnego i kulturalnego opartego na uniwersalnych wartościach ogólnoludzkich,

3) kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych, wychodzenie naprzeciw nim w poczuciu odpowiedzialności za drugiego człowieka,

4) kierowanie procesem wychowawczo - dydaktycznym w sposób podmiotowy i partnerski uwzględniający propozycje dzieci i rodziców,

5) wnikliwą obserwację zachowania i postępów dzieci, diagnozowanie poziomu rozwoju psychoruchowego dzieci rozwijających się wolniej i dzieci o nieharmonijnym rozwoju (kierowanie za zgodą rodziców na badania specjalistyczne),

6) intensywne wspomaganie rozwoju dzieci rozwijających się wolniej lub nieharmonijnie, uwzględniające ich rzeczywiste potrzeby i możliwości,

7) zaspakajanie potrzeb dzieci wyróżniających się uzdolnieniami, zapewnienie warunków umożliwiających im rozwijanie zadatków wrodzonych i osiąganie pierwszych sukcesów.


  § 9

1. Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka poprzez:

1) pełnienie funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze rodziców,

2) organizowanie różnorodnych sytuacji wychowawczych zgodnie z programem wychowawczym przedszkola,

3) pomaganie w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

4) informowanie na bieżąco o postępach i problemach dziecka,

5) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu,

6) wspieranie rodziny w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

7)stwarzanie rodzicom możliwości rozwijania własnych umiejętności wychowawczych (pedagogizacja - spotkania , konsultacje oraz kąciki dla rodziców z fachową literaturą ),

8) upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka,

9) współpracę z podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

 

  § 10

 

1. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole poprzez:

1)stwarzanie dzieciom warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości,

2)kształtowanie u dzieci przyjaznego nastawienia do uczenia się, w tym także zdolności do podejmowania wysiłku intelektualnego,

3) zachęcanie i wdrażanie dzieci do poznawania świata,

4)wychowanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych, kształtowanie umiejętności rozważnego zachowywania się w codziennych sytuacjach,

5) wychowanie do zgodnego współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi,

6)wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania oraz edukacji matematycznej,

7) realizowanie dążeń dzieci do wypowiadania się w twórczości plastycznej, muzycznej i ruchowej,

8)łagodzenie stresu adaptacyjnego związanego z przekroczeniem progu szkoły i podjęciem roli ucznia.

  § 11

1.W przedszkolu mogą być prowadzone na wniosek rodziców i za zgoda rodziców lub opiekunów prawnych zajęcia dodatkowe. Czas trwania zajęć dodatkowych, w czasie przekraczającym czas na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.

2 .Zajęcia te prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

3. Dla dzieci uzdolnionych organizowane są w przedszkolu zajęcia dodatkowe, umożliwiające im rozwijanie swoich zdolności i rozwijanie zainteresowań (zajęcia umuzykalniające, kółko teatralne, kółko plastyczne itp ).

4. W przedszkolu organizuje się naukę religii na życzenie rodziców,

5. W czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia przejmuje odpowiedzialność za dziecko.

  § 12


1.Dzieciom zapewnia się w przedszkolu bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku:

1) nauczyciele prowadzą zróżnicowane zajęcia, stosują na zmianę formy wymagające większego wysiłku i swobodne zabawy, dbają o właściwy stosunek pobytu dzieci w sali i na powietrzu,

2) w miejscach, w których prowadzone są zajęcia, stan urządzeń nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci,

3) sale przedszkolne posiadają właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz powierzchnię użytkową, a sprzęty dostosowane są do wymogów ergonomii,

4) przedszkole posiada sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej

5)w przedszkolu znajdują się apteczki wyposażone w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją dotyczącą jej udzielania,

6) urządzenia nowo nabywane i elementy wyposażenia posiadają stosowne atesty i certyfikaty,

 

  § 13

1.Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich prawnym opiekunom lub osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.

2. W trakcie zajęć poza przedszkolem (spacery, wycieczki po najbliższej okolicy) opiekę nad dziećmi wraz z nauczycielem pełni woźna .

3. W drodze do przedszkola i z powrotem opiekę nad dziećmi sprawują rodzice lub prawni opiekunowi bądź osoby wskazane w oświadczeniu do odbioru dziecka

 

  § 14

Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostawione bez opieki rodziców pozostawione w przedszkolu lub poza budynkiem przedszkola, w czasie przyprowadzania lub odbioru dziecka.

  § 15

1. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.

2. W razie zaistnienia w przedszkolu wypadku tryb postępowania powypadkowego określony jest odrębnymi przepisami.

1) pomoc medyczna jest udzielana dzieciom za zgodą rodziców,

2) w sytuacjach koniecznych, gdy brak kontaktu z rodzicami, korzysta się z usług pogotowia ratunkowego,

3) pracownicy przedszkola corocznie podpisują deklaracje o ochronie zdrowia, życia i bezpieczeństwa wychowanków, zobowiązani są do udziału w szkoleniach z zakresu BHP i P.P. oraz udzielania pierwszej pomocy.

  § 16

1.Przedszkole zapewnia swoim wychowankom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

2.Ubezpieczyciela i zakres ubezpieczenia ustalają rodzice.

3. Koszt ubezpieczenia ponoszą rodzice

  § 17

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci na drogach publicznych prowadzi się systematyczną pracę nad zaznajamianiem dzieci z podstawowymi przepisami ruchu drogowego. Przedszkole stosuje różnorodne formy pracy sprzyjające opanowaniu umiejętności poruszania się po drogach i współpracuje z instytucjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego.

2. Przy wyjściu poza teren przedszkola zapewnia się opiekę jednego opiekuna dla grupy liczącej do 15 dzieci.

1) każde wyjście, wyjazd z dziećmi poza teren przedszkola odnotowuje w "zeszycie wyjść".

2) wymagany jest podpis osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo powierzonych dzieci.

3.Przedszkole może organizować wycieczki autokarowe, krajoznawcze, "zielone przedszkole i inne imprezy wyjazdowe (teatr, kino, muzeum), z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów, stanu zdrowia i sprawności fizycznej dzieci.

1) program wycieczki winien być dostosowany do wieku, potrzeb i zainteresowań dzieci

2) udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów).

3) zgodę na wycieczkę wydaje dyrektor na podstawie podpisania karty wycieczki co najmniej dzień przed wyjazdem dzieci.

4) Nauczyciel organizujący wycieczkę gromadzi dokumentację dotyczącą wycieczki i jej uczestników.

§ 18

 

1.Rodzice maja prawo do :

1) znajomości niniejszego statutu;

2) znajomości zadań i strategii edukacyjnych w danym oddziale;

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

4) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, wspólnego uzgadniania kierunków i zakresu działań przedszkola.

2.Do podstawowych obowiązków rodziców należy ;

1) Przestrzeganie niniejszego Statutu

2) Podpisanie umowy z Dyrektorem o świadczenie usług przez przedszkole w wyznaczonym terminie. Nie podpisanie umowy w w/w terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy przyjęć.

3) Ścisłe przestrzeganie warunków umowy

4) Respektowanie Uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji

5) Dopełnienie obowiązku zgłoszenia do przedszkola dziecka pięcioletniego i sześcioletniego realizującego roczne przygotowanie przedszkolne do podjęcia nauki w szkole

6) Przyprowadzanie do przedszkola tylko zdrowego dziecka

7) Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

8) Rzetelne informowanie nauczycieli stanie zdrowia dziecka – przewlekłych chorobach,

9) Regularnego uiszczania należytych opłat z tytułu korzystania dziecka z przedszkolach

10) Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez inna dorosłą osobę upoważnioną do odbierania, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo – dołączenie pisemnego upoważnienia dla osób, które będą mogły dziecko obierać

11) Uczestniczenia w konsultacjach i zebraniach dla rodziców.

 

3. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci przyprowadzają i odbierają je z przedszkola oraz są odpowiedzialni, za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu. Osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować do pobytu w przedszkolu a następnie przekazać je nauczycielowi.

4.Rodzice prawni opiekunowie) są zobowiązani przekazać dziecko bezpośrednio pod opiekę nauczyciela i jest to moment, od którego nauczyciel przejmuje odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo. Z kolei rodzic przejmuje opiekę na dzieckiem od momentu przywitania się dziecka z rodzicem. Czynności ubierania się dziecka w szatni odbywają się pod kontrolą rodzica.

5. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych upoważnioną w formie oświadczenia na piśmie przez rodziców. Upoważnienie jest skuteczne przez cały rok szkolny . Nauczyciel jest zobowiązany sprawdzić tożsamość osoby odbierającej dziecko.

6. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić przez udzielenie pisemnego pełnomocnictwa.

7. Przedszkole odmówi wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona zapewnić dziecku bezpieczeństwa ( np. upojenie alkoholowe).W takiej sytuacji dziecko pozostaje pod opieka nauczyciela do momentu przyjścia innej osoby upoważnionej do odbioru dziecka.

8. O przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien niezwłocznie powiadomiony dyrektor. W takiej sytuacji przedszkole jest zobowiązane do podjęcia czynności zapewniających bezpieczeństwo dziecka.

9. Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka do czasu zamknięcia przedszkola.

10. W sytuacji gdy rodzic (opiekun prawny) nie zgłosi się po dziecko po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka.

11. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców(opiekunów prawnych), nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu. Po upływie jednej godziny powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami ( opiekunami prawnymi)

12.Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być potwierdzone przez orzeczenie sądowe.

13. Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel może zażądać zaświadczenia lekarskiego, że dziecko może uczęszczać do przedszkola.

14. W sytuacji zachorowania dziecka w czasie pobytu w przedszkolu, rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka.

15. W przypadku chorób skórnych i zakaźnych dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do całkowitego wyleczenia. Rodzice są zobowiązani do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie dyrektora przedszkola a po zakończonej chorobie należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie, że dziecko może uczęszczać do przedszkola.

16. Nauczyciel nie może podawać dziecku żadnych leków.

17. W okresie dyżuru wakacyjnego przedszkole przyjmuje dzieci z innych placówek z Gminy Zator.

18. Rodzice dzieci 5-6 letnich zobowiązani są do zgłoszenia nieobecności dziecka w pierwszym dniu absencji ( osobiście lub telefonicznie), oraz pisemnego usprawiedliwienia nieobecności dziecka po jej zakończeniu w terminie do końca miesiąca w którym wystąpiła absencja.

19.Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego zobowiązani są:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola,

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

3) informowania , w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego przez uczęszczanie do przedszkola,

4) zapewnienie dziecku posiadającego opinię publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
o potrzebie zajęć indywidualnych, warunków spełniania rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem.

20.Niespełnianie obowiązku, rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

21.Przez niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu.

22. Zebranie z rodzicami organizowane jest na początku roku szkolnego lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli. W ciągu całego roku szkolnego w wyznaczonym terminie nauczyciele prowadzący konsultacje z rodzicami.

23. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

1) zebrania ogólne i oddziałowe;

2) zajęcia otwarte;

3) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami;

4) kącik informacji;

5) gazetka przedszkolna;

6) umożliwianie kontaktów z psychologiem, pedagogiem i logopedą.


  ROZDZIAŁ III

  ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

 

§ 19

1. Organami przedszkola są:

1) Dyrektor przedszkola,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Rodziców.

§ 20

1. Stanowisko dyrektora przedszkola powierza na 5 lat szkolnych organ prowadzący przedszkole. Dyrektor jest pracownikiem przedszkola, powołuje go i zwalnia Burmistrz Miasta Zatora.

2. W uzasadnionych przypadkach stanowisko powierzane jest na krótszy okres, jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny.

3. Dyrektor przedszkola w szczególności

1)podejmuje decyzje administracyjne ,

2) tworzy plan nadzoru pedagogicznego

3) sprawuje nadzór pedagogiczny

4) kieruje przedszkolem przedstawicielem na zewnątrz,

5) odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola,

6) jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników,

7) jest przewodniczącym rady pedagogicznej,

8 )sprawuje opiekę nad dziećmi,

9) współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców, z organem prowadzącym i nadzorującym oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami.

10) odpowiada za realizacje zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów zawodowych,

11) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,

12) zapewnia w miarę możliwości odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych,

13) stwarza warunki do działania w placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza.

14) zatrudnia i zwalnia innych pracowników przedszkola,

 

4. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach :

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom przedszkola;

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników.

 

5. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola, zastępuje go inny nauczyciel przedszkola wyznaczony przez dyrektora lub organ prowadzący .

 

§ 21

 

1.W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki,

2.W skład Rady Pedagogicznej wchodzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu,

3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej,

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola,

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,

3) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy dzieci,

4) przygotowanie projektu statutu przedszkola albo jego zmian i przedstawienie do uchwalenia Radzie Rodziców.

5) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli

 

6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności :

1) organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć i rozkład zajęć dodatkowych,

2) projekt planu finansowego placówki,

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego ,

5) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora,

6) programy wychowania przedszkolnego i program nauczania,

7) opinie w sprawie ustalenia oceny pracy dyrektora przedszkola,

 

7. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa o czym zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

8. Rada pedagogiczna uchwala zmiany do statutu przedszkola.

9.Rada Pedagogiczna spośród przedstawionych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego, ustala w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców odpowiedni zestaw programów wychowania przedszkolnego biorąc pod uwagę możliwości dzieci.

10.Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora placówki.

11. Zasady i tryb podejmowania i rejestrowania uchwał;

 1. uchwały podjęte na posiedzeniach rady są prawomocne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków;

 2. głosowanie nad uchwałą rady może odbyć się w głosowaniu jawnym lub tajnym, sposób głosowania nad uchwałą ustala rada w głosowaniu jawnym,

 3. głosowanie jawne przeprowadza osoba prowadząca posiedzenie;

 4. w głosowaniu jawnym członkowie rady głosują przez podniesienie ręki,

 5. głosowanie w sprawach osobowych nauczycieli i innych pracowników przedszkola są tajne;

 6. głosowanie tajne przeprowadza się na ogólnie obowiązujących zasadach,

 7. głosowanie tajne przeprowadza wyłoniona spośród rady komisja skrutacyjna,

 8. w głosowaniu tajnym rada pedagogiczna wyłania swoje przedstawicielstwo zgodnie z kompetencjami

 9. rada pedagogiczna wyraża opinię według trybu:

a) każdy członek rady ma prawo do wyrażania opinii własnej w trakcie posiedzenia,

b) na podstawie wypowiedzi pojedynczych nauczycieli protokolant sporządza projekt opinii,

c) projekt opinii przyjmuje rada w drodze porozumienia , uzgodnienia lub głosowania zwykłą większością głosów/

12. Posiedzenia Rad Pedagogicznych są protokołowane ręcznie

13.Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw, które mogłyby naruszać dobro dziecka, jego rodziców, nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

14.Osoby biorące udział w zebraniu Rady pedagogicznej są zobowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady Pedagogicznej,które mogłyby naruszać dobro dziecka, jego rodziców, nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

15. Kompetencje przejęte przez Radę Pedagogiczną w związku z brakiem Rady Przedszkola:

1) uchwala statut przedszkola;

2) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych przedszkola;

3) występuje do organu prowadzącego nadzór pedagogiczny z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności przedszkola, jej dyrektora, lub innego nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu;

4) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan przedszkola i występuje z wnioskiem do dyrektora przedszkola, organu prowadzącego przedszkole, w szczególności w sprawach organizacji zajęć dodatkowych w przedszkolu

16.Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu rocznych zajęć dydakt – wychow – opiekuńczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora przedszkola, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3 członków rady Pedagogicznej.

§ 22

 

1.W przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców dzieci przedszkolnych.

2.Radę Rodziców wybiera się według trybu:

1) wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym,

2) przedstawiciela do Rady Rodziców wybierają rodzice w głosowaniu jawnym,

3) Rada Rodziców wyłania ze swojego składu przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, skarbnika, sekretarza oraz dwóch członków,

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

4. Rada Rodziców opiniuje zestawy programów edukacji przedszkolnej wspomagających rozwój edukacji dzieci, wybrane przez nauczycieli podręczniki oraz plan nadzoru pedagogicznego.

5. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

6. Zasady użytkowania funduszy określa regulamin rady rodziców.

7.Do kompetencji stanowiących rady rodziców należą w szczególności:

1)uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego przedszkola,

2) uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu adaptacyjnego przedszkola,

3) uchwalenie regulaminu swojej działalności,

a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,

b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców.

8. Do kompetencji opiniodawczych Rady Rodziców należą:

1) delegowanie delegatów do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola;

2) możliwość występowania do dyrektora przedszkola i innych organów przedszkola, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola;

3) opiniowanie projektu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;

4) wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela;

5) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu;

6) wybór przedstawiciela Rady Rodziców do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

7) nadanie imienia przedszkola, dopuszczenie do użytku w przedszkolu programu wychowania przedszkolnego opracowanego przez nauczyciela.

 

9. Rada Rodziców może złożyć wniosek o dokonanie oceny pracy nauczyciela.

10. Członkowie Rady Rodziców pełnią swoją funkcję społecznie.


§ 23

 

Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji

 

§ 24

 

Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor przedszkola, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.


  ROZDZIAŁ IV

  ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA

 

§ 25

 

1. Przedszkole jest placówką publiczną, nie feryjną, która:

1) prowadzi nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone odrębnymi przepisami.

2. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego.

3.Terminy przerw wakacyjnych ustala organ prowadzący.

§26

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2.Liczba dzieci w oddziałach nie może przekraczać 25 dzieci.

3. Przy zmniejszonej frekwencji (np. w okresie świątecznym lub podczas ferii) może dojść do połączenia oddziałów.

4. Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci o nieznacznym stopniu upośledzenia umysłowego po przedłożeniu orzeczenia z PPP określający ich poziom rozwoju psychofizycznego i stanu zdrowia .

5 Przedszkole może organizować zajęcia rewalidacyjne dla dzieci nie uczęszczających do przedszkola i pozostających pod opieką rodziców, w wymiarze do 2 godzin dziennie.

§27

 

1. Praca wychowawczo -dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w przedszkolu w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i program wybrany z zestawu programów zatwierdzonych przez MEN lub program autorski opracowany przez nauczycieli oraz program wychowawczy. Ponadto w przedszkolu realizowane są plany roczne i plany miesięczne oraz programy innowacyjne zatwierdzone przez radę pedagogiczną, po akceptacji Rady Rodziców.

2. Nauczyciel ma prawo wyboru programu wychowania przedszkolnego oraz podręcznika lub książek pomocniczych dopuszczonych do użytku szkolnego przez MEN.

3. Nauczyciel przedstawia wybrane podręczniki rodzicom i Radzie Pedagogicznej do zaopiniowania a dyrektor przedszkola dopuszcza je do użytku szkolnego.

4. Nauka religii odbywa się na podstawie programów opracowanych przez władze kościoła.

5. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

6.Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

  1) z dziećmi w wieku 3-4 lat – 3 bloki po 15 minut,

  2) z dziećmi w wieku 5-6 lat – 4 bloki po 15 minut.

7. Nauka religii w przedszkolu odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych właściwego dla danego poziomu nauczania tygodniowo.

8. Przedszkole może organizować zajęcia dodatkowe, które uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.

9. Za prowadzenie zajęć dodatkowych przedszkole nie pobiera od rodziców dodatkowych opłat.

10 W zajęciach dodatkowych biorą udział wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola.

11. Zajęcia dodatkowe odbywają się po realizacji podstawy programowej.

 

§28

1. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo- dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym.

2. Do dziennika zajęć wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków daty i miejsca ich urodzenia, nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, oznaczenie realizowanego programu wychowania przedszkolnego. W dzienniku odnotowuje się obecność wychowanków na zajęciach; dydaktyczno – wychowawczych. Fakt przeprowadzenia zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.

3.W przypadku dzieci zakwalifikowanych do indywidualnego nauczania, przedszkole prowadzi odrębnie dla każdego dziecka dziennik indywidualnego nauczania.

4.Dokumentację przebiegu nauczania stanowią także protokoły i Uchwały Rady Pedagogicznej dotyczące obserwacji dzieci, zakwalifikowanych do różnych form pomocy, a w szczególności pomocy psychologiczno – pedagogicznej, informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi nauczyciel współdziała przy wykonywaniu, zezwolenia na indywidualny tok nauki.

5.Przedszkole prowadzi dla każdego dziecka, objętego pomocą psychologiczną dokumentację badań i czynności uzupełniających, prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i lekarza.

6. W przypadku zniszczenia dokumentacji przebiegu nauczania wskutek pożaru, powodzi lub innych zdarzeń losowych, dyrektor przedszkola powołuje komisję w celu ustalenia zakresu zniszczeń oraz odtworzenia dokumentacji.

8. Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

9. Przedszkola zatrudnia nauczyciela/i posiadających kwalifikacje – oligofrenopedagogikę.

  §29

 

1. Przedszkole jest przedszkolem 4 oddziałowym.

2. Wszystkie oddziały zlokalizowane są w jednym budynku.

3.Liczba tworzonych oddziałów uzależniona jest od ilości przyjętych dzieci i warunków lokalowych przedszkola.

 

§30

 

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora.

  1) arkusz zatwierdza; Rada Pedagogiczna

  2) arkusz opiniują Związki Zawodowe

2.Arkusz organizacyjny zawiera:

1)Dział I – nazwę przedszkola, liczbę miejsc w przedszkolu, czas pracy przedszkola,przerwę wakacyjną;

 1. Dział II- ilość oddziałów i ilość dzieci w roku szkolnym bieżącym oraz projekt ilości oddziałów i ilość dzieci w roku szkolnym;

 2. Dział III – wykaz pracowników, ich stanowiska służbowe, obowiązującą ilość godzin pracy tygodniowej pracowników administracyjno – obsługowych przedszkola, ich stanowiska służbowe oraz ilość godzin etatu;

 3. Dział IV – projekt organizacji pracy w ciągu tygodnia na rok następny, w którym uwzględniona jest ilość oddziałów, ilość godzin pracy dziennej i tygodniowej poszczególnych oddziałów, nazwisko i imię nauczycielki prowadzącej oddział. Projekt uwzględnia godziny pracy nauczycielek w poszczególnych dniach tygodnia;

 4. Dział V = uwagi i wnioski dyrektora;

 5. Dział VI – uwagi i decyzje organu prowadzącego odnośnie zatwierdzonego planu;

 6. Dział VII – liczba nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminu .

3. Arkusz organizacyjny określa ogólną liczbę godzin pracy przedszkola, finansowanych przez organ prowadzący.

§ 31

1.Przedszkole może być miejscem praktyk pedagogicznych i zawodowych.

§ 32

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej.

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

3. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu:

630 - 815- schodzenie się dzieci; praca indywidualna i zespołowa dzieci; prace porządkowe.

8.15 - 830 – zabawa ruchowa; przygotowanie do śniadania, czynności osobiste i higieniczne

830 – 915 - śniadanie,

915 - 1130 Inspirowanie i organizowanie przez nauczyciela poznawczej, werbalnej i twórczej działalności dzieci, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, wyjścia w ciekawe miejsca, spotkania z interesującymi ludźmi.

11 30 – 1240 – obiad

1240 – - 1300 – przygotowanie do odpoczynku, czynności higieniczne.

1300 -1420 – odpoczynek; cykliczne czytanie przez nauczyciela; zajęcia dodatkowe, teatrzyki, czynny odpoczynek na świeżym powietrzu ( z uwzględnieniem warunków atmosferycznych),

1420 – -1440 - czynności higieniczne, zabawa ruchowa;

1440 – - 15oo – podwieczorek.

15oo - 16oo – praca wyrównawcza, indywidualna lub w małych grupach, zajęcia dodatkowe, pobyt na powietrzu, rozchodzenie się dzieci.

4.Rozkład pracy z dziećmi w ciągu dnia może ulegać zmianie w zależności od potrzeb organizacyjnych.

5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem następujących proporcji:

1) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę. W tym czasie dzieci bawią się w sposób swobodny, przy niewielkim udziale nauczyciela;

2) co najmniej jedną piątą czasu( w przypadku dzieci młodszych co najmniej jedną czwartą czasu) dzieci spędzają w ogrodzie, na boisku, w parku itp. Organizowane mogą być tam zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze;

3) najwyżej jedną piątą czasu pobytu dziecka w przedszkolu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;

4)dwie piąte czasu pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel może zagospodarować dowolnie, w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne.


§33

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

2. Dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej .

3. Przedszkole czynne jest w dni robocze w godzinach od 630 do 1600

4. Czas przeznaczony na nauczanie , wychowanie i opiekę wynosi nie mniej niż 5 godzin dziennie i zaplanowany jest na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

5. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach od 800 do 1300

6. Zmiany dotyczące przekształcenia lub likwidacji placówki dokonuje organ prowadzący z końcem danego roku szkolnego.

7. Organ prowadzący zobowiązany jest co najmniej na 6 miesięcy przed terminem podjęcia działań, zawiadomić o zamiarze i przyczynach podjętych działań rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola i Kuratora Oświaty.


ROZDZIAŁ V

  ZASADY ODPŁATNOŚCI

 

  §33

1.Opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole ustala organ prowadzący stosownymi uchwałami podejmowanymi przez Radę Gminy Zator.

2. Opłata obejmuje:

 1. opłatę za świadczenia usług opiekuńczo – wychowawczych powyżej 5 godzin dziennie;

 2. dzienną stawkę żywieniową tzw. wsad do kotła, pomnożona przez ilość dni pracy przedszkola w danym miesiącu.

3. Przedszkole prowadzi żywienie dla dzieci i personelu składającego się z trzech posiłków;

 1. śniadanie;

 2. obiad;

 3. podwieczorek

4.Opłatę za wyżywienie dzieci ponoszą w całości rodzice. Wysokość stawki żywieniowej jest ustalana przez dyrektora w porozumieniu z intendentem na podstawie aktualnych cen artykułów spożywczych Stawkę za wyżywienie akceptują rodzice na zebraniu ogólnym w głosowaniu jawnym.

5. Opłata o której mowa w §33 ust2 podlega rozliczeniu z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu za każdy dzień w następnym miesiącu.

6. Pracownicy przedszkola korzystający z posiłków, pokrywają opłatę stałą z zarządzeniem dyrektora przedszkola zgodnie z Uchwałą Gminy w Zatorze.

 

  §34

1. Wysokość opłaty wykraczającej poza podstawę programową ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miejskiej w Zatorze. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć. Miesięczną wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ponad czas realizacji podstawy programowej, ustalana jest na podstawie stawki godzinowej oraz deklarowanej przez rodziców w umowie cywilno – prawnej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

2. Opłaty za wyżywienie i dzienny pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry do 10 dnia każdego miesiąca. Nieterminowe regulowanie należności za przedszkole egzekwowane będzie w formie naliczenia odsetek karnych w/g obowiązujących przepisów.

3. Dzieciom z rodzin o trudnej sytuacji materialnej zapewnia się pomoc w pokryciu kosztów żywienia przez OPS. Procedura przyznania dofinansowania prowadzona jest przez OPS w Zatorze.

3. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Urząd Miasta Zator oraz rodziców (prawnych opiekunów) w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu w oparciu o zawartą „Umowę na pobyt dziecka w przedszkolu” między przedszkolem a rodzicami i zadeklarowaną liczbę godzin pobytu dziecka, ponad czas realizacji podstawy programowej.

4. Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu określają przepisy prawa oświatowego.

5.Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka nie mogą płacić więcej niż 1 zł. za godzinę pobytu dziecka poza podstawowy czas pięciogodzinny.

6. Celem usprawnienia ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu i naliczania odpłatności za świadczenia, z których dziecko skorzystało, przedszkole prowadzi elektroniczny system rejestracji wejść i wyjść dziecka z użyciem odpowiednich czytników i kart zbliżeniowych.

7. Rodzic (opiekun prawny) jest zobowiązany do korzystania z zainstalowanego i wdrożonego w przedszkolu systemu zgodnie z wprowadzonego zarządzeniem dyrektora regulaminu korzystania z systemu.

.8. W przypadku powstania zaległości w opłatach przekraczających dwa miesiące, dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. Skreślenie z listy nie wyklucza postępowania egzekucyjnego. Skreślenie z listy nie dotyczy dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne.

9. W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic powinien złożyć pisemną informację w celu zaprzestania naliczania odpłatności. Nadpłatę za wyżywienia można odebrać, po złożeniu wniosku lub przekazać na cele przedszkola.


ROZDZIAŁ VI


NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

§35

 

1.W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni i administracyjno – obsługowi .

2.Personel pedagogiczny stanowią

1) dyrektor,

2) nauczyciele.

3. Personel administracyjno – obsługowy;

1) intendentka;

2) woźna oddziałowa;

3) kucharka;

4) podkuchenna

 

§36

1. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

2.Nauczyciel odpowiada za:

 1. życie, zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne , fizyczne i harmonijny rozwój powierzonych jego opiece dzieci;

 2. tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań oraz współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowawczych;

 3. współpracę ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną;

 4. dobro przedszkola, powierzone mienie, utrzymanie pomieszczeń, sprzętu i pomocy do pracy w stanie należnym.

3. Do zakresu zadań nauczyciela należy:

 1. planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej;

 2. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;

 3. prowadzenie obserwacji pedagogicznej, dokumentowany w ustalony przez dyrektora sposób, zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,

a) zeszytu obserwacji;

b) karty obserwacji;

 1. opracowanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej dla rodziców;

 1. stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;

 1. planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenie zawodowego;

 2. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska o estetykę pomieszczeń;

 3. eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;

 4. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 5. realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;

 6. czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień;

 7. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym;

 8. realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki.

4. Nauczyciel ma obowiązek:

 1. wykonywać pracę sumiennie i starannie;

 2. uczestniczyć w ogólnych zebraniach, naradach roboczych i posiedzeniach Rady Pedagogicznej;

 3. natychmiast zgłaszać dyrektorowi wypadek, zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, ostrzegać współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym niebezpieczeństwie;

 4. zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola i w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu w/w placówki. Zawiadomić pracownika obsługi o fakcie przebywania osób postronnych, który z kolei zawiadomi dyrektora;

 5. przestrzegać przepisów BHP i ppoż, brać udział w szkoleniach i instruktażach z tego zakresu;

 6. stosować środki ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz obuwie robocze zgodnie z ich przeznaczeniem;

 7. przestrzegać zasad współżycia społecznego i tajemnicy służbowej;

 8. przestrzegać czasu pracy;

 9. przestrzegać Regulaminu Pracy;

 10. terminowo wykonywać badania okresowej i profilaktyczne, stosować się do wskazań lekarskich;

 11. w przypadku nieobecności w pracy spowodowanej chorobą lub inną ważną przyczyną zgłaszanie tego faktu w miejscu pracy w ciągu 24 godzin;

 12. w każdej sytuacji wykazywać zachowanie kulturalne i taktowne;

 13. dbać o dobre imię przedszkola;

 14. rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

 15. wspierać każde dziecko w jego rozwoju;

 16. dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

 17. kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

 18. dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji;

 19. realizować zajęcia opiekuńczo - wychowawcze uwzględniają potrzeby i zainteresowania dzieci;

 20. przeprowadzania diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

5. Nauczyciel zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu;

 1. nauczyciel każdorazowo sprawdza stan bezpieczeństwa, temperaturę pomieszczeń, warunki higieniczne w sali zajęć przed ich rozpoczęciem;

 2. jeżeli pomieszczenie lub inne miejsca, w których mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdującego się w nim wyposażenia stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć;

 3. jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w trakcie zajęć, nauczyciel ma obowiązek niezwłocznie je przerwać i wyprowadzić dzieci z zagrożonego miejsca;

 4. nauczyciel dba o prawidłowe wietrzenie pomieszczeń, w których przebywają dzieci;

 5. nauczyciel zapoznaje i wdraża dzieci do przestrzegania zasad bezpiecznego zachowywania i poruszania się w przedszkolu, oraz bezpiecznego korzystania ze sprzętu i zabawek znajdujących się w przedszkolu;

 6. nauczyciel zapewnia bezpieczeństwo dzieciom w trakcie wydawania i spożywania posiłku;

 7. za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie. Odpowiedzialność przejmuje od momentu przyjęcia dziecka od rodziców do czasu przekazania go rodzicom lub upoważnionym osobom;

 8. zapewnia ciągłą opiekę i sprawuje nadzór na dziećmi w czasie realizowania zajęć wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru nauczyciela lub pozostawienie dzieci bez opieki. W przypadku koniecznego wyjścia nauczyciel wyznacza do opieki woźną.

 9. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych nauczyciel umożliwia dzieciom pobyt na świeżym powietrzu;

 10. nauczyciel ponosi odpowiedzialność za zdrowie, bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza placówką np. Teren ogrodu przedszkolnego, spacery, wycieczki, imprezy rekreacyjno - sportowe, pikniki;

 11. przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza teren przedszkola nauczyciel sprawujący opiekę nad dziećmi korzysta z pomocy woźnej oddziałowej i pomocy nauczycielki;

 12. nauczyciel sprawdza stan liczbowy dzieci przed wyjściem z przedszkola, wyruszeniem
  z każdego miejsca pobytu w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do przedszkola;

 13. nauczyciel wpisuje każde wyjście poza teren przedszkola do „Zeszytu wyjść” odnotowując datę, liczbę dzieci, godzinę wyjścia, przyjścia, cel i miejsce oraz podpis nauczyciela odpowiedzialnego za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci;

 14. nauczyciel sprawdza każdorazowo teren, na którym prowadzone będą zajęcia z dziećmi, oraz sprawność techniczną, kompletność urządzeń i sprzętu;

 15. nauczyciel zapoznaje dzieci z prawidłowymi i bezpiecznym sposobem korzystania z urządzeń i sprzętu;

 16. nauczyciel ma obowiązek zapoznać dzieci z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach;

 17. organizując wszelkie wyjścia poza teren przedszkola nauczyciel zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie zasad dotyczących pieszego ruchu drogowego;

 18. nauczyciel dostosowuje organizację i program wycieczek, imprez do wieku, zainteresowań, potrzeb, stanu zdrowia, sprawności fizycznej dzieci;

 19. organizując wycieczki lub wyjazdy z dziećmi, nauczyciel z odpowiednim wyprzedzeniem musi uzyskać zgodę ich rodziców lub prawnych opiekunów dziecka (przedstawicieli ustawowych);

 20. nauczyciele obowiązkowo podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

6. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).

7. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

8. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z rodzicami dzieci w celu:

 1. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci;

 2. ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;

 3. włączenia ich w działalność przedszkola.

9. Nauczyciel zaznajamia rodziców z zadaniami wynikającymi w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale, współdziała z rodzicami lub prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów dziecka) do uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.

10. Nauczyciel organizuje spotkania z rodzicami wg potrzeb wynikających z pracy wychowawczo- dydaktycznej przedszkola.

11. Nauczyciel przekazuje na bieżąco informacje dotyczące dziecka, jego zachowania i rozwoju.

12. Nauczyciel w przedszkolu pracuje w oparciu o szczegółowy zakres obowiązków ustalonych przez dyrektora.

13. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi przedszkola program wychowania przedszkolnego lub program nauczania.

14. Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku przedszkolnego.

15. Podręcznik może być dopuszczony do użytku szkolnego, jeżeli uzyskał pozytywną opinię rzeczoznawców wskazanych odpowiednio przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego spośród rzeczoznawców wpisanych na listy rzeczoznawców prowadzone przez tych ministrów.

16. Nauczyciel przedszkola zobowiązany jest do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki.

17. Nauczyciel rejestruje przyczyny nieobecności dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

18. Nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub jego obowiązkom.

 

§37

1. Intendent prowadzi zaopatrzenie placówki.

1) Kieruje i sprawuje nadzór nad żywieniem w placówce.

2) Sprawuje pośredni nadzór nad pracownikami kuchni.

3) Prowadzi sprawy dotyczące żywienia dzieci, w tym finansowe.

4) Intendent w szczególności:

  a) planuje i dokonuje systematycznego zaopatrzenia placówki w artykuły żywnościowe i gospodarcze, codziennie wydaje z magazynu artykuły do sporządzania posiłków w kuchni, po uprzednim wpisaniu do zeszytu pobrania towaru przez kucharkę i do dziennika żywieniowego

  b) odpowiada za zgodność zakupu z fakturą, systematyczne księguje zakupiony towar zgodnie z przepisami o rachunkowości

  c) dba o należyte i zgodne z normami zapasy magazynowe i odpowiada za nie materialnie,

  d) kieruje żywieniem w placówce oraz sprawuje fachowy nadzór nad przygotowaniem posiłków dbając o ich kaloryczność oraz zgodność z normami żywienia zbiorowego dzieci,

  e) sporządza raporty żywieniowe i przedstawia je dyrektorowi oraz dopilnowuje utrzymania się w stawce żywieniowej,

  f) uczestniczy w planowaniu i układaniu jadłospisów oraz podaje ich treść na okres 10 dni do wiadomości rodziców,

  g) bieżąco informuje dyrektora placówki o sprawach dotyczących żywienia dzieci,

  h) w razie potrzeby , na polecenie dyrektora prowadzi dokumentację, odpowiada materialnie i jest odpowiedzialna za zbiórkę pieniędzy z tytułu odpłatności za przedszkole,

  i)nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie pracowników kuchni ( przechowywanie,przygotowanie i porcjowanie posiłków zgodnie z normami i oszczędnym gospodarowaniem produktami, przestrzeganiem zasad czystości),

  j)nadzoruje prawidłowe porcjowanie posiłków przez personel obsługi,

  k) kontroluje stan powierzonych personelowi przedszkola naczyń,sprzętu i narzędzi.

  l)prowadzi dokumentację związaną z wdrażaniem zasad dobrej praktyki higienicznej i dobrej praktyki produkcyjnej oraz dokumentację wewnętrznej kontroli,

  ł)wykonuje inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy przedszkola,

  m)utrzymuje ład i porządek w pomieszczeniu przeznaczonym na przechowywanie żywności.

  n)Osoba zajmująca stanowisko intendenta zobowiązana jest do przestrzegania tajemnicy służbowej.

5) Postanowienia końcowe:

  a) wykonywanie pracy sumiennie i starannie;

  b) uczestniczenie w ogólnych zebraniach, naradach roboczych i w razie potrzeby w posiedzeniach Rady Pedagogicznej;

  c) natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi wypadku, zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, ostrzeganie współpracowników, a także innych osób znajdujących się w rejonie o grożącym im niebezpieczeństwie;

  d) przestrzeganie przepisów sanitarno – higienicznych, BHP i ppoż, dyscypliny pracy, branie udziału w szkoleniach i instruktażach z tego zakresu;

  e) stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem;

  f) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z organizacji pracy przedszkola jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umowy o pracę;

  g) w okresie wakacji praca wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora placówki;

  h) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i przestrzegania tajemnicy służbowej;

  i) przestrzeganie czasy pracy i wykorzystanie go w sposób jak najbardziej efektywny (codzienne podpisywanie listy obecności, wyjścia w czasie pracy uzgadniane każdorazowo z dyrektorem, oraz dokonywanie wpisów do zeszytu wyjść);

  j) przestrzeganie Regulaminu Pracy;

  k) terminowe wykonywanie badań okresowych i profilaktycznych, stosowanie się do wskazań lekarskich;

  l) w przypadku nieobecności w pracy spowodowanej chorobą lub inną ważną przyczyną zgłaszanie faktu w miejscu pracy w ciągu 24 godzin;

  ł) w każdej sytuacji wykazywanie zachowania kulturalnego i taktownego;

  m) dbanie o dobre imię przedszkola;

  m) po zakończonej pracy wyłączenie oświetlenia, urządzeń elektrycznych, zabezpieczeń okien;

  o) podejmowanie przedsięwzięć zapobiegających powstaniu strat i szkód w mieniu, a także zapewniających sprawne ich ograniczenie lub likwidację;

  p) natychmiastowe zgłaszane dyrekcji usterek i wszelkich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia;

  r) realizację innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z bieżącej działalności placówki.

 

3. Zadania kucharki

  1)Kucharka ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie następujących czynności:

  a) uczestnictwo w planowaniu posiłków dla dzieci i planowe ich wykonanie,

  b) codzienne pobieranie produktów z magazynu do sporządzania posiłków wg norm,

2) Postanowienia końcowe

  a) wykonywanie pracy sumiennie i starannie;

  b) uczestniczenie w ogólnych zebraniach, naradach roboczych i w razie potrzeby w posiedzeniach Rady Pedagogicznej;

  c) natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi wypadku, zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, ostrzeganie współpracowników, a także innych osób znajdujących się w rejonie o grożącym im niebezpieczeństwie;

  d) przestrzeganie przepisów sanitarno – higienicznych, BHP i ppoż, dyscypliny pracy, branie udziału w szkoleniach i instruktażach z tego zakresu;

  e) stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem;

  f) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z organizacji pracy przedszkola jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umowy o pracę;

  g) w okresie wakacji praca wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora placówki;

  h) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i przestrzegania tajemnicy służbowej;

  i) przestrzeganie czasy pracy i wykorzystanie go w sposób jak najbardziej efektywny (codzienne podpisywanie listy obecności, wyjścia w czasie pracy uzgadniane każdorazowo z dyrektorem, oraz dokonywanie wpisów do zeszytu wyjść);

  j) przestrzeganie Regulaminu Pracy;

  k) terminowe wykonywanie badań okresowych i profilaktycznych, stosowanie się do wskazań lekarskich;

  l) w przypadku nieobecności w pracy spowodowanej chorobą lub inną ważną przyczyną zgłaszanie faktu w miejscu pracy w ciągu 24 godzin;

  ł) w każdej sytuacji wykazywanie zachowania kulturalnego i taktownego;

  m) dbanie o dobre imię przedszkola;

  m) po zakończonej pracy wyłączenie oświetlenia, urządzeń elektrycznych, zabezpieczeń okien;

  o) podejmowanie przedsięwzięć zapobiegających powstaniu strat i szkód w mieniu, a także zapewniających sprawne ich ograniczenie lub likwidację;

  p) natychmiastowe zgłaszane dyrekcji usterek i wszelkich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia;

  r) realizację innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z bieżącej działalności placówki.

 

4 . Zakres obowiązków pomocy kucharki

1) Pomoc kucharki ponosi pełna odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie czynności:

a) obróbkę wstępną warzyw i owoców oraz wszelkich surowców do produkcji

posiłków, tj. mycie, obieranie, czyszczenie,
b) odpowiednie zabezpieczanie produktów przed i podczas obróbki,
c) oszczędne gospodarowanie wydanymi produktami,
d) zdrabnianie warzyw i owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji wykorzystywanych maszyn gastronomicznych,
e) przygotowywanie potraw zgodnie z sugestiami szefa kuchni i intendenta,
f) przestrzeganie dyscypliny pracy, zasad technologii i estetyki oraz zasad higieniczno - sanitarnych i przepisów bhp, ppoż.,
g) natychmiastowe zgłaszanie kucharce lub intendentowi wszystkich usterek i nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa,
h) banie o najwyższa jakość i smak posiłków,
i) pomoc przy porcjowaniu posiłków,
j) pomoc przy wydawaniu posiłków o wyznaczonych godzinach
k) uczestniczenie w drobnych zakupach,
l) przestrzeganie receptur przygotowywanych posiłków,
ł) dbałość o stan wykorzystywanego sprzętu i narzędzi,
m) przestrzeganie czystości sprzętu, narzędzi oraz w pomieszczeniach kuchennych,
n) mycie naczyń i sprzętu kuchennego,
o) sprzątanie szatni personelu kuchennego,
p) przestrzeganie właściwego wyglądu osobistego podczas pracy,
r) doraźne zastępowanie szefa kuchni w przypadku jej nieobecności,
s) wykonywanie innych poleceń intendenta i dyrektora,
t) w czasie wakacji - praca wg ustalonego harmonogramu.

 

2) Postanowienia końcowe

  a) wykonywanie pracy sumiennie i starannie;

  b) uczestniczenie w ogólnych zebraniach, naradach roboczych i w razie potrzeby w posiedzeniach Rady Pedagogicznej;

  c) natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi wypadku, zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, ostrzeganie współpracowników, a także innych osób znajdujących się w rejonie o grożącym im niebezpieczeństwie;

  d) przestrzeganie przepisów sanitarno – higienicznych, BHP i ppoż, dyscypliny pracy, branie udziału w szkoleniach i instruktażach z tego zakresu;

  e) stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem;

  f) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z organizacji pracy przedszkola jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umowy o pracę;

  g) w okresie wakacji praca wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora placówki;

  h) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i przestrzegania tajemnicy służbowej;

  i) przestrzeganie czasy pracy i wykorzystanie go w sposób jak najbardziej efektywny (codzienne podpisywanie listy obecności, wyjścia w czasie pracy uzgadniane każdorazowo z dyrektorem, oraz dokonywanie wpisów do zeszytu wyjść);

  j) przestrzeganie Regulaminu Pracy;

  k) terminowe wykonywanie badań okresowych i profilaktycznych, stosowanie się do wskazań lekarskich;

  l) w przypadku nieobecności w pracy spowodowanej chorobą lub inną ważną przyczyną zgłaszanie faktu w miejscu pracy w ciągu 24 godzin;

  ł) w każdej sytuacji wykazywanie zachowania kulturalnego i taktownego;

  m) dbanie o dobre imię przedszkola;

  m) po zakończonej pracy wyłączenie oświetlenia, urządzeń elektrycznych, zabezpieczeń okien;

  o) podejmowanie przedsięwzięć zapobiegających powstaniu strat i szkód w mieniu, a także zapewniających sprawne ich ograniczenie lub likwidację;

  p) natychmiastowe zgłaszane dyrekcji usterek i wszelkich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia;

  r) realizację innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z bieżącej działalności placówki.

5. Zakres obowiązków woźnej:


  1) Podstawowe czynności i odpowiedzialność za ich wykonanie:
  a) zamykanie drzwi wejściowych i bezpieczne przechowywanie kluczy;

  b) utrzymywanie ładu i porządku na placu zabaw oraz jego otwieranie i zamykanie w terminach wyznaczonych przez zarządzającego,

  c) codziennie utrzymanie we wzorowej czystości sal i pomieszczeń przydzielonych do sprzątania,
  d) odkurzanie sali, korytarza, ścieranie kurzu ze sprzętów, zabawek pomocy dydaktycznych, parapetów,
  e) mycie umywalek, sedesów, luster, glazury, terakoty z użyciem środków dezynfekujących,
  f) zmywanie, pastowanie wykładzin, parkietu (w zależności od potrzeb),
  g) zmiana ręczników (pranie), sprzątanie sali po zajęciach, sprzątanie umywalni,
  h) zmiana fartuchów przed wydawaniem posiłków,
  i) estetyczne rozkładanie dzieciom naczyń przed posiłkiem z uwzględnieniem łyżek, widelców oraz półmisków,
  j) podawanie posiłków, pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących,
  k) rozkładanie i składanie leżaków - gr. I.
  l) pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu przed gimnastyką, leżakowaniem, wyjściem na dwór,
  ł) opieka w czasie spacerów i wycieczek,
  m) pomoc przy myciu rąk i korzystaniu z toalety,
  n) udział w przygotowaniu pomocy do zajęć, udział w dekorowaniu sali, udział w uroczystościach dla dzieci i zebraniach dla rodziców,
  o) pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających.


  2) Postanowienia końcowe:

  a) wykonywanie pracy sumiennie i starannie;

  b) uczestniczenie w ogólnych zebraniach, naradach roboczych i w razie potrzeby w posiedzeniach Rady Pedagogicznej;

  c) natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi wypadku, zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, ostrzeganie współpracowników, a także innych osób znajdujących się w rejonie o grożącym im niebezpieczeństwie;

  d) przestrzeganie przepisów sanitarno – higienicznych, BHP i ppoż, dyscypliny pracy, branie udziału w szkoleniach i instruktażach z tego zakresu;

  e) stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem;

  f) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z organizacji pracy przedszkola jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umowy o pracę;

  g) w okresie wakacji praca wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora placówki;

  h) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i przestrzegania tajemnicy służbowej;

  i) przestrzeganie czasy pracy i wykorzystanie go w sposób jak najbardziej efektywny (codzienne podpisywanie listy obecności, wyjścia w czasie pracy uzgadniane każdorazowo z dyrektorem, oraz dokonywanie wpisów do zeszytu wyjść);

  j) przestrzeganie Regulaminu Pracy;

  k) terminowe wykonywanie badań okresowych i profilaktycznych, stosowanie się do wskazań lekarskich;

  l) w przypadku nieobecności w pracy spowodowanej chorobą lub inną ważną przyczyną zgłaszanie faktu w miejscu pracy w ciągu 24 godzin;

  ł) w każdej sytuacji wykazywanie zachowania kulturalnego i taktownego;

  m) dbanie o dobre imię przedszkola;

  m) po zakończonej pracy wyłączenie oświetlenia, urządzeń elektrycznych, zabezpieczeń okien;

  o) podejmowanie przedsięwzięć zapobiegających powstaniu strat i szkód w mieniu, a także zapewniających sprawne ich ograniczenie lub likwidację;

  p) natychmiastowe zgłaszane dyrekcji usterek i wszelkich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia;

  r) realizację innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z bieżącej działalności placówki.

 

§ 38

1. Zasady zatrudniania, zwalniania i wynagradzania pracowników regulują przepisy Kodeksu Pracy i Karta nauczyciela.


ROZDZIAŁ VII

 

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 

§ 39

 

1. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci rodziców pracujących i nie pracujących.

2. Przyjęć do przedszkola dokonuje dyrektor w ciągu całego roku szkolnego na wolne i zwalniane miejsca.

3. Pracownicy przedszkola przestrzegają założeń Konwencji Praw Dziecka - kierują się dobrem dziecka.

4. Przedszkole respektuje prawo dziecka do wychowania i opieki odpowiedniej do wieku i rozwoju, prawo do pomocy psychologiczno -pedagogicznej i specjalnych form pracy.

5. Dziecko ma prawo aby treści, metody i formy organizacyjne dostosowane były do jego możliwości psychofizycznych.

6. Dziecko ma prawo do wyrażania własnych myśli, do swobody wyznania.

7. Dzieci podporządkowują się regulaminom i wewnętrznym zasadom obowiązującym w grupie.

8. Dzieciom uświadamia się ich prawa i obowiązki i jasno określa się reguły ich postępowania w przedszkolu.

9. Przedszkole zapewnia dziecku bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą i poszanowanie jego godności osobistej a. w przypadku zauważenia przez nauczyciela śladów przemocy, molestowania, nauczyciel powiadamia dyrektora, ten z kolei przeprowadza rozmowę z rodzicami,

10. Wszyscy pracownicy przedszkola życzliwie i podmiotowo traktują dzieci.

11. Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne wszystkim dzieciom.

12.W przedszkolu obowiązuje zakaz stosowania kar cielesnych, ośmieszających dziecko i naruszających poczucie godności.

13. Wychowankowie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w jednej z firm ubezpieczeniowych wybranej przez rodziców.

14. W przedszkolu realizuje się obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci
w wieku 6 lat.

1) Dyrektor przedszkola jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie,
w którym dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie. Formą powiadomienia jest przekazanie odpowiednim dyrektorom szkół podstawowych wykazu dzieci we wrześniu każdego roku szkolnego.

2) Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do wydania każdemu dziecku spełniającemu obowiązek przedszkolny w przedszkolu w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego ,,Zaświadczenia o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego”. Wzór zaświadczenia określają odrębne przepisy.

3) Dyrektor przedszkola prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń o spełnianiu i pełnieniu obowiązku przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkola.

4). Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do informowania,
w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka o realizacji tego obowiązku.

5) Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola. Organizacja pracy następuje w porozumieniu z organem prowadzącym.


ROZDZIAŁ VIII

REKRUTACJA


§ 40

 

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe na terenie Gminy Zator dzieci:

1) 3,4 ,5 i 6 letnie

2) dzieci którym odroczono obowiązek szkolny

3 Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

.4 Nabór dzieci do przedszkola na dany rok szkolny odbywa się w oparciu o złożone przez rodziców lub prawnych opiekunów „Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola”.

5. W sytuacji, kiedy liczba zgłoszonych dzieci w czasie rekrutacji jest większa od liczby miejsc w przedszkolu, dyrektor przedszkola powołuje Komisję Rekrutacyjną.

1) W skład Komisji wchodzą:
a) dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej

b) przedstawiciel Rady Rodziców – członek

6 Komisja obraduje według harmonogramu i Regulaminu Rekrutacji.

7.Kryteria i wartości I etapu postępowania rekrutacyjnego - kryteria ustawowe

1) Wielodzietność rodziny kandydata. Liczba punktów - 100

2) Niepełnosprawność kandydata. Liczba punktów - 100

3) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata. Liczba punktów - 100

4) Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata. Liczba punktów - 100

5) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata. Liczba punktów - 100

6) Samotne wychowanie kandydata w rodzinie. Liczba punktów - 100

7).Objęcie kandydata pieczą zastępczą. Liczba punktów - 100

 

8.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanym na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego


9. Kryteria i wartości drugiego etapu rekrutacyjnego – kryteria samorządowe:

1) Dziecko czteroletnie, dziecko pięcioletnie oraz dziecko sześcioletnie będące mieszkańcem Gminy Zator ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

  Liczba punktów - 100

2) Dziecko z 9 godzinnym dziennym czasem pobytu w przedszkolu, zapisane odpowiednio:

  a) do Przedszkola w Rudzach – dziecko będące mieszkańcem sołectwa Rudze, Gmina Zator;

  b) do Przedszkola w Podolszu – dziecko będące mieszkańcem sołectwa Podolsze, Gmina Zator;

  c) do Przedszkola w Zatorze – dziecko mieszkające na terenie Gminy Zator poza sołectwami wymienionymi w pkt a) i b).

  Liczba punktów - 80

3) Dziecko, którego rodzice (prawni opiekunowie) pracują lub wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej lub uczą się w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

  Liczba punktów - 60

4) Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza już do tego samego przedszkola.

Liczba punktów - 50

5) Dziecko z rodziny objętej pomocą społeczną lub asystenta rodziny.

  Liczba punktów - 20

6) Dziecko z rodziny pełnej.

  Liczba punktów - 20

10. Sposób dokumentowania danych zawartych w kryteriach I etapu postępowania rekrutacyjnego:.

kryterium 1 - oświadczenie o wielodzietności kandydata ( troje lub więcej dzieci w rodzinie)

kryterium 2 - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

kryterium 3, 4, 5 - orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. nr 127,poz.721, z późn. zm.)

kryterium 6 - prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

kryterium 7 - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9.06.2011r. poz. 135, z 2012r. poz.1519 oraz z 2013r. poz. 154 i 866.

  11. Sposób dokumentowania danych zawartych w II etapie postępowania rekrutacyjnego:

       Oświadczenia wnioskodawcy o spełnianiu wybranych kryteriów , składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.".

12.. Terminy postępowania rekrutacyjnego:

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego


(w przypadku wolnych miejsc)

Składanie deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej

Zgodnie z wytycznymi na dany rok szkolny


 1. 30.12.1899

Składanie wniosków wraz

z załącznikami

Zgodnie z wytycznymi na dany rok szkolny

Zgodnie z wytycznymi na dany rok szkolny

 1. 30.12.1899

Posiedzenia komisji rekrutacyjnej

Zgodnie z wytycznymi na dany rok szkolny

Zgodnie z wytycznymi na dany rok szkolny

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Zgodnie z wytycznymi na dany rok szkolny


Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola

Zgodnie z wytycznymi na dany rok szkolny


Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Zgodnie z wytycznymi na dany rok szkolny


Zgodnie z wytycznymi na dany rok szkolny

Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia przez komisję rekrutacyjną

do 5 dni od daty złożenia wniosku

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Złożenie u dyrektora odwołania

od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej


13.W przypadku uzyskania równorzędnych wyników w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i braku rozstrzygnięcia kandydatów o jednakowej liczbie punktów wybiera się kandydata do przyjęcia drogą losową,

14.kandydaci którzy nie zostali przyjęci do przedszkola, są umieszczani na liście rezerwowej w kolejności uzyskanych punktów i mogą być przyjmowani w ciągu całego roku szkolnego w przypadku zwolnienia się miejsca w przedszkolu.

15. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy zator, mogą być przyjmowani do przedszkola jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami,

16. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy niż liczba wolnych miejsc, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne,

17.Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje miejscami dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające;

18. Postępowanie uzupełniające powinno się zakończyć do końca sierpnia, roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne;

19.Decyzję o przyjęciu dziecka w ciągu roku szkolnego podejmuje dyrektor.

20. W przypadku gdy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, do przedszkola mogą być przyjęte dzieci 2,5 letnie w postępowaniu uzupełniającym

§41

1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola w sytuacjach:

 1. sfałszowania dokumentów,

 2. nieterminowego uiszczania opłat, za przedszkole;

 3. innych ważnych przyczyn tkwiących po stronie rodziców lub opiekunów,

 4. nieprzestrzeganie niniejszego statutu.


§42

1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego, oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego, są przechowywane, nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w przedszkolu.

2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego, są przechowywane w przedszkolu, przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.


ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§43

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

§44

 1. Zmiany w statucie wymagają formy pisemnej w trybie określonym w ustawie.

 2. Trzykrotne zmiany w statucie wymagają wprowadzenia tekstu jednolitego.

 3. Tekst jednolity przygotowuje dyrektor przedszkola.

 

§45

 

 1. Traci moc Statut uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu: 6 marca 2015

 2. Statut został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu: 5 lutego 2016

 3. Wprowadzony od 6 lutego 2016 zarządzeniem dyrektora nr 5/2015/2016


 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Maria Molenda


Członkowie:

 1. Jarnot Bernadetta............................................................

 2. Wachtarczyk Daria.....................................................................

 3. Stecyk Joanna.................................................................

 4. Fryc Rajda Izabela........................................................

 5. Miętka Katarzyna...........................................................

 6. Dziedzic Janina...............................................................