WSTĘP DEKLARACJI

Samorządowe Przedszkole w Zatorze Złota Rybka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie ma zastosowanie do strony www.zlotarybka.zator.pl

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:

Samorządowe Przedszkole w Zatorze Złota Rybka

Plac Jana Matejki 2

32–640 Zator

Telefon:  33/841–21–57

E–mail: przedszkole@zlotarybka.zator.pl

DATA PUBLIKACJI STRONY INTERNETOWEJ:  16.03.2021.

DATA OSTATNIEJ ISTOTNEJ AKTUALIZACJI: 16.03.2021.

Strona www.zlotarybka.zator.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń (na stronie znajdują się dokumenty i załączniki w formie plików graficznych, których nie można odczytać maszynowo).

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

UŁATWIENIA NA STRONIE:

Podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklarację sporządzono dnia 22.03.2021.

SKRÓTY KLAWISZOWE:

Na stronie www.zlotarybka.zator.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Agata Kamińska

E–mail: przedszkole@zlotarybka.zator.pl

Telefon: 33/ 841 21–57

PROCEDURA WNIOSKOWO–SKARGOWA:

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019 r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej
lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych
w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA.

Budynek Samorządowego Przedszkola w Zatorze Złota Rybka nie posiada dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

Od wschodniej strony budynku znajduje się parking z jednym miejscem parkingowym wyznaczonym
dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem głównym do budynku jest jedno podwyższenie, wewnątrz budynku tuż za drzwiami wejściowymi znajduje się 5 schodów.

Do sekretariatu placówki można wejść z psem asystującym.

W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.