„Wszystko, co naprawdę trzeba mi wiedzieć,
nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć,
co robić, jak postępować, współżyć z innymi,
patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć
i wyobrażać sobie lepszy świat”
– Robert Fulghum

ORGANIZACJA:

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30

Oferujemy edukację dla dzieci w wieku 3-6 lat.
Budynek przedszkola położony jest z dala od ruchliwych ulic, co podkreśla jego kameralność. Ogromnym atutem jest położona bezpośrednio przy budynku Miejska Strefa Rekreacji Sportowej, w której znajduje się plac zabaw wyposażony w bezpieczny sprzęt do zabaw na świeżym powietrzu.

Przedszkole posiada zadbane sale dydaktyczne, wyposażone w nowoczesne zabawki i pomoce dydaktyczne zapewniające naszym dzieciom wspaniałe warunki do zabawy jak i do nauki.

Korytarze zdobią bogate gazetki tematyczne, okolicznościowe, prowadzona jest także galeria prac dzieci dla rodziców prezentująca efekty starań przedszkolaków.

OFERTA:

Przedszkole proponuje zajęcia dostosowane do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców. Osoby prowadzące różne formy aktywności dziecięcej posiadają odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie pedagogiczne.

Język angielski

Najważniejszym celem zajęć jest rozwijanie sprawności językowych (głównie słuchania
i mówienia), nauczanie słownictwa i języka funkcjonalnego i sytuacyjnego, stymulowanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, budowanie pozytywnego nastawienia dzieci do nauki języka angielskiego, a jednocześnie dostarczanie im szansy aktywnego rozwoju intelektualnego.

Nauka religii

W zajęciach biorą udział dzieci, których rodzice wyrażają zgodę/ bądź nie wyrażają/ w formie pisemnego oświadczenia.
W zajęciach biorą udział dzieci 4,5 i 6 – letnie.

Logopedia

Zajęcia organizuje się dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.

Rytmika

Istotą zajęć jest odtwarzanie przebiegu muzycznego za pomocą ruchów ciała, ale jest to również taniec, śpiew, gra na instrumentach, improwizacja ruchowa oraz instrumentalna. Metoda ta poprzez ruch, śpiew i tworzenie realizuje cele wychowania ogólnego, oparte na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności – wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę.

Terapia pedagogiczna w naszym przedszkolu to pomoc i wsparcie dla dzieci i ich rodziców w momencie pojawienia się trudności
w edukacji, przyswajaniu wszechstronnej wiedzy
i posługiwaniu się nią w życiu społecznym. To także stymulowanie rozwoju dzieci, usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w praktycznych umiejętnościach manualnych, eliminowanie niepowodzeń edukacyjnych poprzez różne techniki, eliminowanie niepowodzeń emocjonalno – społecznych i ich konsekwencji. Terapia odbywa się w ścisłej współpracy z rodzicami, a w szczególnych przypadkach również
z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

Dbając o wszechstronny rozwój dziecka organizujemy zajęcia dodatkowe:

 1. Tańce Ludowe
 2. Rytmikę
 3. Język niemiecki
 4. Zajęcia plastyczne
 5. Zajęcia teatralno- czytelnicze
 6. Kodowanie na dywanie

METODY PRACY Z DZIEĆMI:

Koncepcja pracy przedszkola nastawiona jest na wielopłaszczyznowy rozwój dziecka. Przedszkole osiąga bardzo dobre wyniki w różnych dziedzinach swojej działalności: wychowawczej, dydaktycznej, opiekuńczej.
Samorządowe Przedszkole “Złota Rybka” w Zatorze realizuje program znajdujący się na liście programów polecanych przez MEN, który jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

Placówka efektywnie realizuje zadania oparte na nowej podstawie programowej. Stwarza warunki do twórczej swobodnej aktywności zabawowej dzieci. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza przedszkola opiera się na stosowaniu i systematycznym wdrażaniu nowatorskich, aktywizujących metod pracy z dzieckiem takich jak.:

 • Dziecięca matematyka – prof. E Gruszczyk – Kolczyńskiej
 • Metoda ” Dobrego Startu ” wg prof. M. Bogdanowicz
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Metoda gimnastyki twórczej Rudolfa Labana
 • Aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss, Carla Orffa
 • Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza
 • Kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona
 • Relaksacja
 • Bajkoterapia
 • Drama
 • Pantomima
 • Burza mózgów

Tradycją przedszkola jest organizowanie imprez przedszkolnych o charakterze okolicznościowym m.in. :

 • Wigilia dla emerytowanych pracowników przedszkola,
 • Dzień Edukacji Narodowej,
 • Dzień Pieczonego Ziemniaka,
 • Spotkanie z Mikołajem,
 • Dzień Babci i Dziadka,
 • Dzień Rodziny – Piknik Rodzinny
 • Dzień Dziecka
 • Zajęcia otwarte dla rodziców
 • Bale Karnawałowy z udziałem wodzireja
 • Spotkania z wybitnymi osobami

Życzeniem naszym jest, aby wszyscy nasi wychowankowie kończyli edukację przedszkolną szczęśliwi, bogatsi w doświadczenia i gotowi do podjęcia dalszej edukacji na etapie szkoły podstawowej.