Dokumenty

Sprawozdania finansowe za rok 2020.

Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 342) sprawozdania finansowe jednostki publikowane są na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Zatorze pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/umzator,m,385692,samorzadowe-przedszkole-w-zatorze.html

https://bip.malopolska.pl/umzator,m,335886,oswiata.html

Sprawozdania finansowe za 2018 rok
zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zatorze- adres poniżej: